Geshe la’s teaching schedule – March and April

GESHE LA’S TEACHING SCHEDULE – March 5 to April 30, 2016
In-depth teaching on The Foundations for all Good Qualities (cont’d)
We have completed the Guide to training the mind of person with basic or small capacity. Our next teachings will be for training the mind of person with medium capacity.

March 5, 2016 (completed)
Developing the mind wishing to achieve liberation based on listening/reflection on detailed explanation on the difficulties of obtaining this human life (of leisure and opportunities) and its limited time and how to free oneself from the attachment to activities of this life.

March 12, 2016 (completed)
Developing faith and conviction in the undeniable fact of karma and its result and free oneself from attachment to next life.

March 19, 2016 (completed)
Purpose and method of how to gain liberation through the truth of cessation.

March 26, 2016 – Fund raising event

April 2, 2016
How to develop the mind filled with willingness for achieving Liberation.

April 9, 2016
Necessity of establishing the pure/perfect mind seeking liberation through renunciation (determination to be free).

April 16, 2016
Explanation of the root of 6 delusions/afflictions: ignorance (misknowing), desire/greed, anger, pride, doubt, wrong views.

April 23, 2016
Explanation of how we keep circling in samara through 12 links of dependent arising.

April 30, 2016
Explanation of the three realms: desire, form and formless realms. Identify the six realms: hell, hungry ghosts, animal, human, demi-god and god realms.

Vietnamese version
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG PHÁP CỦA GESHE LA – 5 tháng 3 đến 30 tháng 4.
Giảng dạy về nền tảng của tất cả các phẩm chất tốt (tiếp tục)
Geshe la đã dậy cho chúng ta cách rèn luyện tâm trí cho người có khả năng cơ bản hay nhỏ. Sau đó thầy sẽ giảng dạy cách đào tạo tâm trí cho người có khả năng trung bình.

5 tháng 3 (đã giảng xong)
Phát triển tâm với ước muốn đạt được giải thoát bằng cách nghe và suy nghĩ về những khó khăn để được tái sinh làm người, thời gian hạn chế của kiếp người, và cách cởi bỏ sự ràng buộc vào vật chất, danh vọng trong kiếp này.

12 tháng 3 (đã giảng xong)
Phát triển niềm tin chân thành vào nghiệp quả và thoát khỏi luyến ái cho kiếp sau.

19 tháng 3 (đã giảng xong)
Mục đích và phương pháp để đạt được giải thoát qua sự thật về sự diệt khổ.

26 tháng 3 – Buổi gây quỹ

2 tháng 4
Làm thế nào để phát triển tâm hướng về sự giải thoát.

9 tháng 4
Sự cần thiết của tâm tinh khiết khi tìm giải thoát qua sự từ bỏ (quyết tâm giải thoát).

16 tháng 4
Giải thích về nguồn gốc của 6 phiền não vọng tưởng: vô minh, tham lam, sân hận, kiêu ngạo, nghi ngờ, tà kiến.

23 tháng 4
Giải thích vì sao chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi qua thuyết mười hai nhân duyên.

30 tháng 4
Giải thích về ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, thú vật, người, thần và chư thiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.