Fundraising event – Saturday March 26 UPDATE: HEALTH ASSESSMENT IS NOW FULLY BOOKED

English version
Dear friend,
On Saturday March 26 we will have a small fundraising event. We plan to start at 2:00 pm; however the starting time may change depending on the number of people registered for health assessment with Dr. Tenzin Geleck Chuktsang.

1. Individual health assessment with Dr. Tenzin Geleck Chuktsang is approximately 10-15 minutes and by appointment only. Dr. Chuktsang will charge a very special rate of $10 person for our Sangha members and their family and friends; so far we have 7 people registered.
Please send an email to jtclcalgary to let us know how many people you would like to register and their names. We will let you know the time of your appointment(s). UPDATE: FULLY BOOKED

2. Card and tea leaves reading by Celine and Gordon is about 15 minutes for each individual. It’s by donation and all the fund raised will go to our temple.

3. Potluck dinner is at 5:00 pm.

We look forward to see you on Saturday March 26th.
Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Chùa Tây Tạng sẽ có buổi gây quỹ vào ngày thứ bẩy 26 tháng 3; chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, tuy nhiên giờ giấc có thể thay đổi tùy theo số người ghi tên để gặp bác sĩ Tenzin Geleck Chuktsang.

1. Bác sĩ Dr. Tenzin Geleck Chuktsang sẽ bắt mạch và xem sự quân bình của sức khỏe với giá đặc biệt $10 một người. Cuộc tham khảo sức khỏe từ 10 đến 15 phút, và quý vị cần lấy hẹn trước. Hiện thời đã có 7 người ghi tên.
Xin quý vị gửi email cho jtclcalgary để ghi danh, cho biết bao nhiêu người và tên của họ. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết giờ hẹn với bác sĩ.

2. Bà Celine và ông Gordon sẽ dùng card và lá trà để xem bói cho quý vị, khoảng 15 phút cho mỗi người, lệ phí tùy hỷ. Số tiền quyên góp được sẽ cho vào quỹ của chùa.

3. Buổi ăn tối potluck sẽ vào lúc 5 giờ chiều.

Kính mời quý Phật tử đến tham dự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.