Dec 12, 2015 Saturday Teaching at 1 pm

English version
Dear friend,

This Saturday December 12, 2015, the teaching will start at 1 pm as Lynn-la has to attend an event at The Tibetan Community. Thanks for understanding.

Thursday Tara prayer starts at 7 pm as usual. Further to last Thursday’s teachings on purification meditation through Tara practice, please google the letters Om Ah Hung in Tibetan script that Geshe la wants us to visualize or follow this link http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=200a2a990b&e=c7871960ed.

Thanks
Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Xin thông báo cùng quý anh chị buổi pháp thoại thứ bảy 12 tháng 12 sẽ bẳt đầu lúc 1 pm vì cô Lynn bận Phật sự với cộng đồng Tây Tạng.

Thứ năm lễ Phật Mẫu Tara vẫn bẳt đầu lúc 7 giờ tối như thường lệ.
Tuậ̀n trưởc Geshe-la giảng vể sự thanh lọc qua thiền định, xin theo link
http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=ab34f724d1&e=c7871960ed
Đây là chữ Om Ah Hum mà thầy hướng dẫn chủng ta quản tưởng khi thực tập thiến.

Thân mời các anh chị về tu tập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.