Christmas and New Year break, Resume Tara Prayers January 7, 2016

English version
Dear friends

There will be no Dharma meetings until after New Year. We will begin again on Thursday, Jan 7,. 2016 at 7pm offering full prayer to Tara. This will be dedicated to world peace, health, spiritual progress and prosperity for all being.
I join with Geshe la to wish you all a very healthy, happy and prosperous New Year and continue to grow strong in dharma practice without obstacle.

I also want to remind you of Geshe la’s teaching in the past weeks of the importance of abandoning the 10 non virtue actions:

  • Body 1. Taking life, 2. Stealing 3. Sexual Misconduct
  • Speech: 1. Lying, 2. Divisive talks, 3. Harsh words and 4. Idle chatter (gossip)
  • Mind: 1. Coveting or Greedy Thoughts, 2. Ill will or wishing harm on others and 3. Wrong view (not believing in karma and its result etc)

As Geshe la said, abandoning the above 10 non virtues will ensure that you attain human rebirth again in your next life. And while avoiding the above you can also create positive karma. As a practical meditation exercise, one can take a vows to not do these for a day, three days, a week, a month, etc. If one takes a vow and keeps it, one derives the postive karma from this action. If one simply doesn’t do the negative action, such as not killing and doesn’t take the vow, then one doesn’t derive any postive karma from it but obviously also doesn’t get any negative karma.

He said this practice is very easy, you can do this first thing in the morning while going through your usual morning routine such as while brushing your teeth or washing your face and the benefit is enormous. At the end of the day when go to bed you can review your day and check how you did. If you find that you have been able to keep the vows – then rejoice and if you find that you have broken any of the vows, confess with regret and make a pledge you will be stronger next time.

Lynn Chazotsang

Vietnamese version

Kính gởi quý Phật tứ,

Chùa sẽ không có lễ cho đến sau Tết Dương Lịch. Lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm 7 tháng 1, 2016 lúc 7pm, cũng trong dịp này chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, thịnh vượng, an lạc và đạo tâm tăng trưởng cho mọi chúng sanh.

Cùng với Geshe la, tôi – Lynn – gới lời chúc đến các đạo hữu một năm mới hạnh phúc, an lạc, thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ, thăng tiến mà không gặp trở ngại trên con đường thực hành Pháp.

Tôi cũng xin nhắc lại những lời giãng của Geshe la trong tuần qua – tầm quan trọng của việc từ bỏ và tránh làm 10 điều bất thiện của thân, ngữ, ý.

  • 3 điều của thân: Sát sanh, trộm cắp và tà dâm.
  • 4 điều của ngữ: Nói láo, nói lời ly gián, nói lời ác và nói lời thị phi – ngồi lê đôi mách.
  • 3 điều của ý: tham lam, sân hận, si mê tà kiến – không tin nhân quả, nghiệp báo

Như Geshe la đã dạy, từ bỏ 10 điều bất thiện này chắc chắn sẽ giúp ta được tái sanh vào thân người thuận lợi cho kiếp vị lai. Và khi tránh làm 10 ác hành này, bạn đương nhiên đang tạo thiện nghiệp. Như một phương pháp thực hành, ta nên nguyện tránh làm những điều ác trên trong vòng 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng v.v.. Nếu ta lập nguyện và giữ giới nguyện này, ta sẽ nhận được công đức từ việc này. Còn đơn giản là nếu ta chĩ không làm điều ác, như là không sát sanh mà không lập nguyện, thì chắc ta không tạo nghiệp xấu nhưng ta cũng không tích lũy được nghiệp tốt.

Thầy Geshe la cho biết rằng thực tập điều này rất dễ dàng, bạn có thể phát nguyện vào mỗi buổi sáng ngay trong lúc rửa mặt, vệ sinh răng miệng và sự lợi ích thì thật là to lớn. Vào cuối ngày trước khi ngủ, bạn kiểm tra lại những điều đã làm trong ngày. Nếu thấy rằng bạn đã ý thức giữ giới thì nên hoan hỷ với những thiện hành này, và khi thấy mình đã phạm những lầm lỗi, thì phải thực tâm sám hối và tự hứa sẽ cố gắng không tái phạm những lỗi này trong tương lai.

Chúc các anh chị thân tâm thường an lạc.
Natalie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.