His Eminence Tulku Neten Rinpoche Dharma Teachings in Calgary

English version
Dear friend,
We’ve received an updated schedule of Tulku Neten Rinpoche Dharma Teachings.

Thursday Sept 3  
JAM TSE CHO LING BUDDHIST TEMPLE   96 Whitehaven Crescent N.E, Calgary
At 7:00 PM: Prayer to the Mother Buddha Green Tara and 21 Taras. Green Tara is the embodiment of the activity of all the Buddhas. Green Tara is especially known for her power to eliminate inner and outer obstacles, overcome all obstacles and the difficult situations, giving protection against dangers and all kinds of fear and grant auspiciousness to all beings.

Saturday Sept 5
CALGARY BUDDHIST CHURCH    207  6th Street N.E. Calgary
At 2:00 PM: Dharma teaching: The Three Principal Aspects of the Path: Renunciation, Bodhichitta Enlightenment Mind and Correct View

Sunday Sept 6
JAM TSE CHO LING BUDDHIST TEMPLE   96 Whitehaven Crescent N.E, Calgary T1Y 6C5
At 2:00 PM:  Teaching, Prayer for peace together with the Fire Purification Ritual: prayer, recitation of mantras, prostration and confession of misdeeds, practice, dedication of merits to all sentient beings for their happiness and peace and for passed away beings to obtain good rebirths ( please bring their photos with names to be burned during the prayer )

Monday Sept 7
CALGARY BUDDHIST CHURCH      207  6th Street N.E. Calgary

At 10:00 AM: White Tara Initiation: White Tara especially revered for overcoming obstacles, difficulties and granting the blessings of long life.

At 2:00 PM: Lama Chopa Prayer and Guru Yoga practice. The prayer consists of making offerings and requesting the blessing of Buddhas to all sentient beings and the inspiration from the Spiritual Teacher (Guru). This practice unites our minds and the mind of the Guru in order to receive blessings and generate realizations on the path to enlightenment. A Tsog offering helps to restore degenerated spiritual vows and commitment.

Thursday Sept 10    
JAM TSE CHO LING BUDDHIST TEMPLE   96 Whitehaven Crescent N.E, Calgary
At 7:00 PM: Dharma teaching: The Three Principal Aspects of the Path: Renunciation, Bodhichitta Enlightenment Mind and Correct View (continue)

Saturday Sept 12
CALGARY BUDDHIST CHURCH      207  6th Street N.E. Calgary
At 2:00 PM:  Teaching and Yamantaka Purification Ritual. Yamantaka is the emanation of Manjushri the Buddha of Wisdom, helps to heal sickness, eliminate sufferings, purify negativities and remove obstacles to one’s health and peace of mind.

Sunday Sept 13  
THE STUPA IN CALGARY-ALBERTA
At 11:00 AM:  Sangsol  prayer and potluck lunch

Vietnamese version
Kính xin thông báo cùng quý Phật tử là lịch trình hoằng Pháp của Ngài Tulku Neten Rinpoche tại Calgary có phần thay đổi thể theo sự thỉnh cầu.

Thứ năm ngày 3 tháng 9
JAM TSE CHO LING BUDDHIST TEMPLE   96 Whitehaven Crescent N.E, Calgary T1Y 6C5
7:00g tối: Lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara và 21 vị Taras. Phật Mẫu Tara là hóa thân của Đức Quán Thế Âm và thiện hành của tất cả chư Phật, giúp an hòa nội ma ngoại chướng và ban sự cát tường.

Thứ bảy ngày 5 tháng 9
CALGARY BUDDHIST CHURCH    207  6th Street N.E. Calgary
2:00g trưa: Thuyết giảng Ba Phương Diện Chính của Đạo lộ đưa đến Giác Ngộ: Từ Bỏ, Bồ Đề Tâm và Chánh Kiến

Chủ nhật ngày 6 tháng 9
JAM TSE CHO LING BUDDHIST TEMPLE   96 Whitehaven Crescent N.E, Calgary T1Y 6C5
2:00g trưa:  Thuyết Pháp, lễ cầu an và lễ hỏa tịnh cầu siêu:  cầu nguyện, trì chú, lạy Phật sám hối, tu tập, hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để có được sự an lành, hạnh phúc và những chúng sanh khuất bóng có được sự tái sanh tốt đẹp ( quý Phật tử đem hình và viết tên những người thân đã mất để cầu nguyện và đốt trong buổi lễ )

Thứ hai ngày 7 tháng 9
CALGARY BUDDHIST CHURCH      207  6th Street N.E. Calgary

10:00g sáng: Lễ Quán Đảnh Phật Bạch Mẫu TARA ban phước lành, đặc biệt giúp vượt qua những chướng ngại, khó khăn và được sự thọ mạng.

2:00g trưa: Lễ cầu nguyện Đức Bổn Sư và tu tập Pháp Đạo Sư Du Gìa (Guru Yoga): Lễ cầu nguyện, cúng dường và khẩn cầu sự gia hộ của chư Phật cho tất cả chúng sanh và sự cảm hứng tu hành từ Đức Bổn Sư. Sự tu tập nầy kết hợp tâm của chúng ta với tâm của Đức Bổn Sư để có được sự gia trì và phát sanh sự thực chứng trên đạo lộ giác ngộ. Lễ cúng dường Tsog giúp lấy lại những giới nguyện và sự ký thác tu hành bị suy thoái.

Thứ năm ngày 10 tháng 9
JAM TSE CHO LING BUDDHIST TEMPLE   96 Whitehaven Crescent N.E, Calgary T1Y 6C5
7:00g tối:  Thuyết giảng Ba Phương Diện Chính của Đạo lộ đưa đến Giác Ngộ: Từ Bỏ, Bồ Đề Tâm và Chánh Kiến ( tiếp theo )

Thứ bảy ngày 12 tháng 9
CALGARY BUDDHIST CHURCH      207  6th Street N.E. Calgary
2:00g  trưa: Thuyết Pháp và lễ Yamantaka giải trừ tội chướng. Yamantaka Chiến Thắng Dạ Ma Phật là hóa thân của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, giúp tịnh hóa ác nghiệp, tiêu trừ nội ma ngoại chướng, bệnh tật, khổ đau và giải oán kết.

Chủ nhật ngày 13 tháng 9
TẠI BẢO THÁP VÙNG CALGARY-ALBERTA
11:00g sáng: Lễ cầu nguyện Sangsol và dùng cơm trưa potluck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.