CANCELLED: Dharma teaching this evening September 10

English version
Dear friend,
The 7:00 pm Dharma teaching, Dharma teaching: The Three Principal Aspects of the Path is cancelled due to Dharma activities to set up the prayer hall at Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple.
Thank you for your understanding.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Tối nay sẽ kh6ng có buổi thuyết giảng Ba Phương Diện Chính của Đạo lộ đưa đến Giác Ngộ, vì ngài Tulku Neten Rinpoche bận việc Phật sự để an vị tượng Phật ở chánh điện chùa Tây Tạng.
Kình mong quý vị thông cảm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.