July Schedule

GESHE LA’S TEACHING SCHEDULE – JULY 2016
The Foundations For All Good Qualities (Cont’d)
We have completed the Guide to training the mind of person with basic or small capacity and medium capacity. Our next teaching series will be on how to train in the third scope of vast/great capacity through training in Bodhicitta, (Mind of Enlightenment) and training in the conducts of the Buddha’s sons/daughters.

July 3rd 2016, 10:00 am
Six perfections (cont’d): Instructions on how to train in diligence.

July 17th 2016, 10:00 am
Six perfections (cont’d): Instructions on how to train in meditative concentration.

July 24th 2016, 10:00 am
Six perfections (cont’d): Instructions on how to train in wisdom.

July 31st 2016, 10:00 am
Wisdom realizing emptiness (cont’d).

SPECIAL DAYS
Sunday July 10th 2016
Celebrating His Holiness the 14th Dalai Lama’s 81st Birthday at Stupa
10:00 am Teaching on the importance of stupas and the benefit they bring to our environment, the benefit of smoke offering.
11:00 am Smoke offering prayers to pay homage to the Buddhas and guardians of the five elements (earth, water, fire, air and space). Long life prayers to His Holiness Dalai Lama.
12:00 pm Potluck lunch
After lunch circumambulate the stupa.

The Dalai Lamas are believed to be manifestations of Avalokiteshvara or Chenrezig, the Bodhisattva of Compassion and the patron saint of Tibet. His Holiness is dedicated to world peace for humans and nature; he believes this can be achieved through promoting compassion. Here’s an excerpt from one of his talks. “Compassion reduces our fear, boosts our confidence, and opens us to inner strength. By reducing distrust, it opens us to others and brings us a sense of connections with them and a sense of purpose and meaning in life.”

Tuesday July 19th 2016
7:00 pm – 8:30 pm Full Tara prayers offering

Vietnamese version
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG PHÁP CỦA GESHE LA – THÁNG 7 NĂM 2016
Giảng dạy Về Nền Tảng Của Tất Cả Các Phẩm Chất Tốt (tiếp tục)
Chúng ta đã được học về phương pháp rèn luyện tâm cho những người cấp thấp và cấp trung bình. Những bài giảng dạy tiếp theo sẽ hướng dẫn chúng ta phương pháp luyện tâm cấp cao – hay nguyện lớn qua việc rèn luyện Bồ Đề Tâm (tâm giác ngộ), và cách cư xử đứng đắn cho người Phật tử.

3 tháng 7 năm 2016, 10:00 am
Lục Độ Ba La Mật (tiếp tục): hạnh Tinh Tấn

17 tháng 7 năm 2016, 10:00 am
Lục Độ Ba La Mật (tiếp tục): hạnh Thiền Định

24 tháng 7 năm 2016, 10:00 am
Lục Độ Ba La Mật (tiếp tục): hạnh Trí Tuệ

31 tháng 7 năm 2016, 10:00 am
Trí tuệ tánh không.

NHỮNG NGÀY LỄ
Chủ nhật 10 tháng 7 năm 2016
Lễ mừng sinh nhật thứ 81 của đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bảo Tháp
10:00 am Giảng dạy về lợi ích của bảo tháp và lễ dâng khói
11:00 am Lễ dâng khói và lễ cầu trường thọ cho đức Đạt Lai Lạt Ma
12:00 pm Ăn trưa potluck
Nhiễu quanh bảo tháp sau khi ăn trưa.

Đức Đạt Lai Lạt Ma được cho là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát của lòng từ bi và vị thánh phò hộ của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma nguyện cống hiến đời mình cho hòa bình của thế giới, cho nhân loại và thiên nhiên; ngài tin rằng điều này có thể đạt được qua sự phát triển lòng từ bi. Sau đây là một đoạn trích từ lời dậy của ngài: "Lòng từ bi làm giảm nỗi sợ hãi, tăng sự tự tin, và mở ra sức mạnh nội tâm trong chúng ta. Khi chúng ta giảm sự nghi ngờ, chúng ta sẽ mở rộng lòng với nhau, mang lại một cảm giác kết nối giữa mọi người, đồng thời ý thức được mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống."

Thứ ba 19 tháng 7 năm 2016
7:00 pm – 8:30 pm Lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.