June Schedule

The Foundations For All Good Qualities (Cont’d)
We have completed the Guide to training the mind of person with basic or small capacity and medium capacity. Our next teaching series will be on how to train in the third scope of vast/great capacity through training in Bodhicitta, (Mind of Enlightenment) and training in the conducts of the Buddha’s sons/daughters.

June 12th 2016, 10:00 am
Six perfections: Instructions on how to train in generosity.

June 19th 2016, 10:00 am
Six perfections (cont’d): Instructions on how to train in discipline.

June 26th 2016, 10:00 am
Six perfections (cont’d): Instructions on how to train in patience

SPECIAL DAYS
Sunday June 5th 2016
New Moon of Saka Dhawa – Vajrasattva retreat
Teachings on the four powers of purification of negative karma. Meditation and recitation of Vajrasattva hundred syllable mantra.
09:00 – 10:30 am First session
10:30 – 11:00 am break
11:00 – 12:30 pm Second session
12:30 – 01:30 pm Potluck Lunch
01:30 – 03:00 pm third session

Monday June 20th 2016
7:00 pm – 8:30 pm Full Moon Avalokiteshvara prayer and mantra recitations.

Vietnamese version
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG PHÁP CỦA GESHE LA – THÁNG 6 NĂM 2016
Giảng dạy Về Nền Tảng Của Tất Cả Các Phẩm Chất Tốt (tiếp tục)

Chúng ta đã được học về phương pháp rèn luyện tâm cho những người cấp thấp và cấp trung bình. Những bài giảng dạy tiếp theo sẽ hướng dẫn chúng ta phương pháp luyện tâm cấp cao – hay nguyện lớn qua việc rèn luyện Bồ Đề Tâm (tâm giác ngộ), và cách cư xử đứng đắn cho người Phật tử.

12 tháng 6 năm 2016, 10:00 am
Lục Độ Ba La Mật: hạnh Bố Thí

19 tháng 6 năm 2016, 10:00 am
Lục Độ Ba La Mật (tiếp tục): hạnh Trì Giới

26 tháng 6 năm 2016, 10:00 am
Lục Độ Ba La Mật (tiếp tục): hạnh Nhẫn Nhục

NHỮNG NGÀY LỄ
Chủ nhật 5 tháng 6 năm 2016
Ngày mùng một của tháng Saka Dhawa – Lễ Kim Cang Tát Đỏa

Giáo huấn về bốn năng lực của sám hối nghiệp chướng. Thiền và tụng chú Bách Tự Kim Cang Tát Đỏa.
09:00 – 10:30 am Phần 1
10:30 – 11:00 am Nghỉ giải lao
11:00 – 12:30 pm Phần 2
12:30 – 01:30 pm Ăn trưa Potluck
01:30 – 03:00 pm Phần 3

Thứ hai 20 tháng 6 năm 2016
7:00 pm – 8:30 pm Lễ cầu nguyện đức Bồ tát Quán Thế Âm vào ngày rằm và tụng chú.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.