Geshe La’s May Teaching Schedule

The Foundations For All Good Qualities (Cont’d)
We have completed the Guide to training the mind of person with basic or small capacity and medium capacity. Our next teaching series will be on how to train in the third scope of vast/great capacity through training in Bodhicitta, (Mind of Enlightenment) and training in the conducts of the Buddha’s sons/daughters.

May 1st 2016, 10:00 am
Explanation of the three realms: desire, form and formless realms. Identify the six realms: hell, hungry ghosts, animal, human, demi-god and god realms.

May 8th 2016, 10:00 am
Instruction on how to train in the foundation of Bodhicitta by using the method of four immeasurable of Love, Compassion, Joy and Equanimity.

May 15th 2016, 10:00 am
Instructions on how to generate Bodhicitta through exchanging self for others (Tonglen).

May 22nd 2016, 10:00 am
Instructions on how to generate Bodhicitta through 7 point cause and effect meditation.

May 29th 2016, 10:00 am
Identify the two Bodhicittas of relative (conventional Bodhicitta) and absolute Bodhicitta and how to train in them.

SPECIAL DAY
Saturday May 21st 2016
Full Moon – Saka Dhawa Dhuchin One Day Retreat
07:30 – Mahayana precepts
08:00 – break
10:00 – how to cultivate Bodhicitta followed by Bodhicitta vow
12:00 – potluck lunch
13:30 – Guru puja, please bring offering for the altar (fruits, cookies, flowers etc.)

NOTE: do not eat meat, fish, chicken, sea food or eggs for the whole day. Geshe la said those who need to eat dinner are allowed to do so as long as you keep the food restriction.
(Over 2,500 years ago on this day our great Master Buddha Shakya Muni, the Light of the Universe was born, attained Enlightenment and entered Parinirvana (“passed away” in Kushinagar (India) at age 80. As cited in the Vinaya text Treasure of Quotations and Logic, “virtuous actions done on this day are multiplied one hundred million times.”)

Vietnamese version
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG PHÁP CỦA GESHE LA – THÁNG 5 NĂM 2016
Giảng dạy Về Nền Tảng Của Tất Cả Các Phẩm Chất Tốt (tiếp tục)

Chúng ta đã được học về phương pháp rèn luyện tâm cho những người cấp thấp và cấp trung bình. Những bài giảng dạy tiếp theo sẽ hướng dẫn chúng ta phương pháp luyện tâm cấp cao – hay nguyện lớn qua việc rèn luyện Bồ đề tâm (tâm giác ngộ), và cách cư xử đứng đắn cho người Phật tử.

1 tháng 5 năm 2016, 10:00 am
Giải thích về ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, thú vật, người, thần và chư thiên.

8 tháng 5 năm 2016, 10:00 am
Hướng dẫn cách luyện tâm Bồ Đề căn bản qua Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, và Xả.

15 tháng 5 năm 2016, 10:00 am
Hướng dẫn để phát Bồ Đề Tâm qua phương pháp Tonglen (hành trì cho và nhận).

22 tháng 5 năm 2016, 10:00 am
Hướng dẫn để phát Bồ Đề Tâm qua thiền định về 7 điểm nhân quả.

29 tháng 5 năm 2016, 10:00 am
Phân biệt về 2 tâm Bồ Đề (tâm Bồ Đề tuyệt đối và tâm Bồ Đề quy ước) và làm thế nào để luyện 2 tâm Bồ Đề này.

NGÀY LỄ
Thứ Bảy 21 tháng 5 năm 2016 – Lễ Phật Đản

07:30 – Thọ giới luật Đại thừa
08:00 – break
10:00 – Làm thế nào để đào luyện Bồ đề Tâm, và sau đó là lễ hạnh nguyện Bồ Đề Tâm.
12:00 – ăn trưa potluck
13:30 – lễ cúng dường đức Bổn Sư, quý Phật tử mang phẩm vật cúng dường (trái cây, bánh, hoa, vv)

Chú ý: Giữ trai giới trong ngày Phật Đản, xin quý vị không ăn thịt, cá, gà, hải sản, trứng trọn ngày. Geshe la nói quý Phật tử có thể ăn bữa tối nhưng phải tránh những thực phẩm kể trên.
(Hơn 2500 năm trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ánh sáng của vũ trụ, đã đản sinh vào ngày này. Ngài thành đạo và nhập Niết bàn ở tuổi 80 tại Kushinagar, Ấn Độ. Trong văn bản Luật ‘Kho báu của những dẫn chứng và lý luận’ có ghi: những việc thiện làm trong ngày này sẽ tạo được công đức gấp một trăm triệu lần.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.