Thank you for participating in the survey

English version
Dear friend,
Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple Calgary recently conducted a survey to collect information and ideas. Geshe la and the committee would like to thank those who participated for taking the time to complete the survey. We received 21 responses and we truly valued the information you have provided. A big Thank You to those who offered to help with Temple activities in various capacities; we will contact you soon with volunteer opportunities.

Geshe la is taking your suggestions and ideas into consideration when planning future teaching classes and events. Some highlights of future teaching class and activities include:
* New teaching schedule starting from May 1^st
+ Dharma teaching every Sunday morning at 10:00 am.
+ Meditation and Tara prayers every Tuesday evening at 7:00 pm.
* A pilot meditation class
* An introduction to Tibetan Buddhism course
* Stupa visit
* Website redesign and communication methods improvement

We will send out further announcements regarding these new initiatives.
Thank you again for your time and participation.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Geshe la và ban chấp hành cảm ơn các Phật tử đã dành thời gian để điền vào bản tham khảo ý kiến; chúng tôi nhận được 21 bản trả lời. Đồng thời cũng cảm ơn những Phật tử đã có nhã ý ghi tên làm công tác thiện nguyện cho chùa; chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn sau về những chương trình cần tới sự giúp đỡ của các bạn.

Những ý kiến này giúp Geshe la hoạch định chương trình giảng dạy cho các lớp học và sinh hoạt trong tương lai như sau:
* Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5
+ Giảng Pháp mỗi sáng chủ nhật lúc 10 giờ
+ Thiền và cầu nguyện Phật mẫu Tara mỗi tối thứ ba lúc 7 giờ
* Tổ chức một lớp học thiền
* Lớp "Giới Thiệu về Phật giáo Tây Tạng"
* Viếng thăm Bảo Tháp
* Thiết kế lại Website và cải tiến các phương pháp thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông báo thêm về các dự kiến này.
Cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến của các Phật tử.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.