Your feedback is greatly appreciated

English version
Dear friend,
Happy lunar New Year (February 9, 2016). May you all have a year rich with spiritual wealth, health and happiness. May Buddha’s teaching continue to flourish and our teachers have long lives. May the teachings of Buddha constantly guide you to live a life filled with meaning, virtue and be a source of happiness for others.

A new year means a new beginning. Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple Calgary would like to conduct a survey to collect information and ideas so the temple can better meet your needs. Your feedback and suggestions will support the board of directors and committee members in their strategic planning activities.

Your participation in this survey is entirely voluntary. You can skip any question that you do not wish to answer. Your participation is intended to be anonymous unless you choose to identify yourself in the comments. If there are several members in your family, please fill out one survey for each family member. The results of this survey will be available to the board of directors and committee members at Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Calgary Temple.

Please click on this link to fill out the survey.
Survey link

Thank you in advance for your consideration of this request.

Vietnamese version
Kính chúc quý Phật tử năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Mong Phật pháp ngày càng hưng thịnh và các bậc đạo sư được trường thọ. Mong những lời dạy của đức Phật luôn hướng dẫn quý Phật tử sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, đạo đức và mang lại niềm vui cho những người khác.

Năm mới mọi sự đều mới. Chùa Tây Tạng muốn tham khảo ý kiến của quý Phật tử để chùa có thể đáp ứng với nhu cầu của quý Phật tử một cách hữu hiệu hơn. Sự góp ý của quý Phật tử sẽ giúp thầy Geshe la hoạch định chương trình giảng dậy và ban điều hành có kế hoạch cho chương trình sinh hoạt trong năm.

Sự tham gia của quý Phật tử hoàn toàn tự nguyện và ẩn danh, trừ khi quý Phật tử tự ý viết tên mình xuống. Quý Phật tử chỉ trả lời những câu hỏi mà mình muốn. Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến sẽ được đưa cho thầy và ban điều hành xem.

Xin quý Phật tử nhấn vào đây để bắt đầu.
Survey link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.