Announcements

English version
Dear friend,
This is our schedule for the rest of this month.
1. Thursday October 15, 2015 – there is no Tara prayers.
2. Saturday October 17, 2015 2:00 pm – Meditation class, Tsering la will be the interpreter.
3. Thursday October 22, 2015 – there is no Tara prayers.
4. Saturday October 24, 2015 – there is no Dharma teaching.
5. Thursday October 29, 2015 7:00 pm – Tara prayers.
6. Saturday October 31, 2015 2:00 pm – Dharma teaching.

Vietnamese version
Xin thông báo cùng quý Phật tử chương trình giảng dậy pháp tại chùa Tây tạng trong tháng này.
1. Thứ năm 15 tháng 10 – không có lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara.
2. Thứ bẩy 17 tháng 10, 2 giờ chiều – lóp thiền, cô Tsering sẽ là thông dịch viên Tây Tạng.
3. Thứ năm 22 tháng 10 – không có lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara.
4. Thứ bẩy 24 tháng 10 – không có buổi giảng pháp.
5. Thứ năm 29 tháng 10, 7 giờ tối – lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara.
6. Thứ bẩy 31 tháng 10, 2 giờ chiều – giảng pháp

Kính mời quý Phật tử đến tham dự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.