Full Moon Tara Prayer this Sunday, September 27

English version
Dear friend,
This Sunday is a full moon with lunar eclipse so we will have a full Tara practice at 2:00 pm. If you wish to attend this practice, please do not eat meat, eggs, garlic and onion. If you wish, you can bring offerings of flowers or fruits or cookies without animal fat or eggs.

This week schedule:
Thursday September 24 at 7:00 pm – Tara prayer
Saturday September 26 at 2:00 pm – Dharma teaching: the Four Noble Truths (continued)
Sunday September 27 at 2:00 pm – Full Moon Tara prayer

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Chủ nhật tuần này là ngày rằm và lại thêm nguyệt thực nên chùa Tây Tạng sẽ có lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara lúc 2 giờ chiều. Quý Phật Tử nào tham dự lễ nên ăn chay ngày hôm đó và có thể mang hoa quả hay bánh để cúng dường.

Chương trình tuần này:
7 giờ tối thứ năm, 24 tháng 9: lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara
2 giờ chiều thứ bẩy, 26 tháng 9: giảng pháp tiếp về Tứ Diệu Đế
2 giờ chiều chủ nhật, 27 tháng 9, lễ cầu nguyện Phật mẫu Tara

Kính mời quý Phật tử tham dự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.