Four-week Foundation course: Introduction to Buddhism

Introduction to Buddhism
Saturday, May 28, June 4, 11, and 18, 2016 9:30 AM – 3:30 PM
Register Before: May 20, 2016

Join our highly learned and exceptionally accomplished Resident Teacher, Lharampa Geshe Trinly Gyatso (Geshe la), for a 4-week foundation course in Buddhism.

Geshe la explains Tibetan Buddhist philosophy and meditation from a modern perspective, provides classic anecdotal examples, and guidance for you to begin applying this ancient wisdom to increase peace, happiness, and compassion in your daily life. Even a small transformation can make a positive difference in your life.

This foundation course is equally appropriate for beginners and those with some background knowledge in Buddhism. The course runs for four (4) consecutive Saturdays: May 28, June 4, 11, and 18.

COURSE TOPICS

  1. The Mind and Emotions
  2. What is Enlightenment?
  3. Karma
  4. Rebirth
  5. Love and Compassion
  6. The Nature of Reality

COURSE DETAILS

  • Teaching materials, what to bring, etc will be sent before the course.
  • Vegetarian lunch, snacks and tea are provided.

REGISTRATION: Fill form at the course page. Or click here to download the registration form and email the completed form before May 20, 2016 to: jtclcalgary@gmail.com
There is no set fee for attending this meditation retreat. Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple is a non-profit centre operating on the generosity of donations. All offerings are greatly appreciated and applied directly back into program and service delivery to promote the Dharma. You are also welcome to make offerings to Geshe la after the teachings, as is tradition.

Vietnamese version
Lớp Phật học căn bản
Thứ Bẩy, ngày 28 tháng 5, ngày 4, 11 và 18 tháng 6 năm 2016, 9:30 sáng – 3:30 chiều
Ghi danh trước ngày 20 tháng 5, 2016

Chùa Tây Tạng sẽ tổ chức một khóa dậy 4 tuần về Phật học cơ bản do thầy trụ trì Geshe Lharampa Trinley Gyatso hướng dẫn.
Geshe la sẽ dậy triết lý Phật giáo Tây Tạng và thiền định, dùng các thí dụ từ kinh điển, và chỉ cho quý Phật tử cách áp dụng Phật pháp để mang lại hòa bình, hạnh phúc, và từ bi trong đời sống. Một sự biến đổi dù nhỏ cũng có thể cải thiện cuộc sống của quý Phật tử.

Khóa học kéo dài trong bốn ngày thứ Bảy liên tiếp. Khóa học này phù hợp cho mọi tầng lớp, cho người mới bắt đầu và những người có một số kiến thức về đạo Phật.

CHỦ ĐỀ
1. Tâm và cảm thọ của tâm
2. Giác ngộ là gì?
3. Nghiệp quả
4. Tái sinh
5. Tình thương và từ bi
6. Bản chất của thực tại

CHI TIẾT KHÓA HỌC
• Các tài liệu giảng dạy và những thứ cần mang theo sẽ được thông báo trước khóa học.
• Bao gồm bữa ăn trưa, ăn nhẹ và thức uống.

GHI DANH: hạn chót để ghi danh là ngày 20 tháng 5, quý Phật tử bấm vào đây để tải đơn ghi danh, điền vào và gửi đến: jtclcalgary@gmail.com

Chùa Tây Tạng không đặt ra lệ phí nhất định để theo học khóa thiền này. Tất cả các tịnh tài do quý Phật tử có hảo tâm cúng dường đều được xung vào quỹ của chùa cho công trình hoằng bá Phật pháp. Quý Phật tử có thể cúng dường cho Geshe la sau buổi dậy theo như truyền thống Tây Tạng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.